Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Tämä on Helvien henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.18.

 Rekisterinpitäjä

Yritys: Tmi Helvie

Y-tunnus: 2440702-4

Osoite: Kanervatie 15 40800 Vaajakoski

Kotipaikka: Jyväskylä

Sähköposti: heli.turunen@helvie.fi

Puhelin: 0400924921

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Heli Turunen

Osoite: Kanervatie 15 40800 Vaajakoski

Sähköposti: heli.turunen@helvie.fi

Puhelin: 0400924921

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, laskuttamiseen ja myyntiin sekä markkinointiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus liittymällä asiakasrekisteriin, tilaamalla uutiskirje, tilaamalla tuotteita  Helvien verkkokaupasta ( https://www.helviepuoti.fi ) tai tilaamalla tuoteita tai palveluita suoraan Helvieltä

-tarpeellisten yhteystietojen kartoittaminen uusien kontaktien luomiseen, myynnin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, asiakaslähtöisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

- asiakkaan etu- ja sukunimi

- asiakkaan osoite

- asiakkaan puhelinnumero

- asiakkaan sähköpostiosoite

- tilatut nimekkeet ja tilausmäärät

- palautukset

-laskutustiedot

- tilauspäivämäärä

- muut tiedot joita asiakas on tilauksen tehdessä luovuttanut

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan vain tietoja jotka asiakas luovuttaa mm. tilaamalla tuotteita tai palveluita, yhteydenotto-lomakkeilla, tarjouspyynnöillä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja luovutetaan ainoastaan tilauksen, toimituksen, asiakassuhteen, markkinoinnin ja kirjanpidon hoitamiseen vaadittavilla tavoilla lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Asiakastietoja luovutetaan EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain tilaukseen ja toimitukseen sekä markkinointiin vaadittavilla tavoilla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä käsittlee ainoastaan rekisterin pitäjä. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterit suojataan asianmukaisilla ja ajan tasalla olevilla tietoturvauksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä sikäli kun se on lain puitteissa mahdollista. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.